Дирекція та наукові відділи інституту

UARUEN

© 2017 Інститут Газу НАН України

Україна,  03113, Київ-113, вул. Дегтярівська, 39

                         E-mail: bor.ilienko@gmail.com

Тел.: (044) 456-44-71, факс.: (044) 456-88-30

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ГАЗУ

Директор – академік НАН України, доктор технічних наук,  професор

Бондаренко Борис Іванович

 

Почесний директор – академік НАН України, доктор технічних наук, професор  Карп Ігор Миколайович

 

Заступник директора з наукової роботи – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Жук Геннадій Віліорович

 

Заступник директора з наукової роботи – кандидат технічних наук

Сміхула Анатолій Володимирович

 

Заступник директора з загальних питань - Швед Іван Павлович

 

Учений секретар – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник  Ільєнко Борис Кузьмич

 

1. Відділ термохімічних процесів і нанотехнологій

Зав. відділом - Бондаренко Борис Іванович, академік НАН України, д.т.н., професор.

E-mail: bbi@i.com.ua: bbikiev@gmail.com

Дослідження фізико-хімічних і технологічних засад процесів відновлення металів, у тому числі, процесів безкоксової металургії. Вивчення особливостей парокисневої газифікації вугілля.   Створення нових технологій виробництва і використання терморозширеного графіту, зокрема,  як основи сорбентів нафти і нафтопродуктів. Створення і дослідження нових технологій одержання наноматеріалів на вуглецевій і металооксидній основі, зокрема нанорідин теплофізичного призначення та термо-хімостійких ущільнень для ядерної енергетики.

 

2. Відділ плазмових процесів і технологій

Зав. відділом – Жовтянський Віктор Андрійович, член-кореспондент НАН України, д.ф-м.н.

E-mail: zhovt@ukr.net

             Дослідження фізичних властивостей низькотемпературної плазми дугового та жевріючого газових розрядів. Розробка плазмових та у розплавах сполук лужних металів технологій конверсії вуглецевмісної сировини. Плазмові технології модифіка­ції поверхні конструкційних матеріалів. Переробка твердих побутових відходів та виробництво альтернативних палив; знешкодження токсичних та небезпечних відходів. Моделювання процесів перенесення випромінювання та його впливу на термодина­міч­ний стан плазми.  Загальні питання енергозбереження та поводження з відходами. …  докладніше

 

3. Відділ газових технологій

Зав. відділом – Жук Геннадій Віліорович, д.т.н., с.н.с.

E-mail: hen_zhuk@ukr.net. 

Розробка ресурсозберігаючих технологій і устаткування промислової підготовки, переробки, зрідження та транспорту природного газу; використання природного газу, біогазу, шахтного метану та нафтового газу як моторного палива для двигунів внутрішнього згоряння на транспорті та автономних енергетичних установках; утилізація біогазу різного походження; розробка програмних комплексів розрахунку термодинамічних властивостей вуглеводнів та їх сумішей; технології утворення та дисоціації газових гідратів.

 

4. Відділ високотемпературного тепломассобміну

Зав. відділом – Сорока Борис Семенович, д.т.н., професор

E-mail: borissoroka@gmail.com

Розробки в галузі теорії, методів фізичного, математичного та комп’ютерного моделювання перенос у маси, енергії та імпульсу у високотемпературних установках в т.ч. в умовах хімічно реагуючого середовища або/та одночасного перебігу процесів горіння. Розробка методів розрахунку, створення та впровадження в промисловість нових енергоефективних конструкцій теплообмінних апаратів. Розробки в галузі сучасної теорії горіння, теплової теорії паливних печей та методів їх розрахунку та створення нових і удосконалення існуючих конструкцій для теплової обробки металевих та неметалевих матеріалів.

 

5. Відділ захисту атмосферного повітря від забруднення

Зав. відділом – Сміхула Анатолій Володимирович, к.т.н.

E-mail:smikhula.a@gmail.com

Дослідження умов утворення токсичних речовин у процесах горіння палива. Розробка методів і технічних засобів малотоксичного спалювання палива в енергетиці, промисловості та в  комунальному господарстві. Термічна і термокаталітична очистка газових викидів. Розробка та реконструкція котельного обладнання електростанцій та котелень з підвищенням їх теплотехнічних та екологічних показників, розробка систем спалювання біогазу .

 

6. Відділ технологій альтернативних палив

Зав. відділом – П’яних Костянтин Євгенович, к.т.н.

E-mail:pyanykh@mail.ru

Створення науково-технічних засад, технологій та обладнання по заміщенню природного газу іншими енергоносіями у промислових печах та котельних установках комунальної та промислової енергетики; розробка науково-методичних основ керування енергоефективністю теплових агрегатів і системтеплопостачання міст та населених пунктів; розроблення  енерго- і ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій і устаткування для ефективного використання природного газу у промислових галузях і комунальному господарстві, використання вторинних енергетичних ресурсів.

 

7. Відділ термічних гетерогенних процесів

Зав. відділом – Костогриз Кирило Петрович, к.т.н.

E-mail: tspgas@ukr.net

Розробка та впровадження  технологій   виробництва  неорганічних матеріалів для будівельної індустрії та інших галузей промисловості. Дослідження процесів і розробка ресурсозберігаючих технологій та устаткування для плавлення і термохімічної обробки матеріалів. Термічне та  адсорбційно-каталітичне знешкодження промислових відходів у киплячому шарі.

 

8.  Відділ проблем промислової теплотехніки

Зав. відділом –  Пікашов Вячеслав Сергійович, к.т.н., ст.н.с.

E-mail: t-ln@ukr.net

Дослідження радіаційного, конвективного і складного теплообміну в металургійних процесах, машинобудуванні та в будівельній індустрії. Розробка високоефективних екологічночистих технологій і ефективного газовикористовуючого обладнання нагріву матеріалів . Розробка систем децентралізованого теплопостачання автономних об’єктів.

  

До складу інституту також входять:

Науково-організаційний відділ (в.о. зав. відділом – Б.К.Ільєнко)

Складу відділу: група вченого секретаря; сектор інформаційних технологій; сектор питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; видавничий сектор; науково-технічна бібліотека.

Дослідно-виробничий відділ (керівник. В.М.Милованов)

Головна

Історія і діяльність

Напрямок досліджень

Дирекція та наукові відділи

Розробки

Контакти

Інформація

     Спеціалізовані сайти

      наукових відділів

      Партнерска програма

     Державні закупівлі

     Центр колективного  

     користування НАН України

     Газова хроматографія та

сорбометрія

Видавнича діяльність

Журнал

«ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ

 И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

        Від редколегії

        Вимоги до оформлення

        Загальні положення

Аспірантура, докторантура

        Аспірантура

        Докторантура

       Документи для зарахування

       Паспорт спеціальності

       Спеціалізована  

       вчена рада